informationintelligence

NASSER ABDOELKARIEM

Nasser Abdoelkariem

Business informationanalyst - Een brug slaan tussen de Business en ICT.

Doelstelling: Optimaliseren van Processen, informatievoorziening & ICT ondersteuning

Als informatica ingenieur met een achtergrond in de bestuurlijke informatiekunde, voer ik werkzaamheden uit vanuit de rollen Businessanalist en Informatieanalist. Centraal hierbij staat het aandragen en uitwerken van oplossingen voor knelpunten in de processen, die vaak ondersteund worden met ICT. Ook functionele oplossingen voor de knelpunten in de aansluiting tussen de informatievoorziening en informatiebehoeften worden door mij aangedragen en uitgewerkt. Wijzigingen in de processen, rapportages en/of applicatiearchitectuur kunnen hier een gevolg van zijn.

Procesanalyse: Procesondersteuning met ICT

Als businessanalist leg ik een focus op Procesondersteuning met ICT. Wat ik precies doe? Het afstemmen van de processen op elkaar, zodanig dat efficiency winst behaald kan worden en dat de output van de processen ook daadwerkelijk voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de producten en diensten. Om de functionaliteit van informatiesystemen aan te laten sluiten bij de werkprocessen stel ik business- en userrequirements vast in de vorm van o.a. Usecases en Klassemodellen. Als uitgangspunt hanteer ik hierbij de bedrijfsstrategie en de procesarchitectuur, waaraan de ICT architectuur ondersteunend moet zijn. Ook kan deze Enterprise architectuur richtinggevend worden gemaakt voor de bedrijfsprocessen.

Procesanalyse taken: o.a. procesbeschrijvingen, Beschrijving huidige werkwijzen en procedures, Architectuurbeschrijvingen, knelpuntenanalyses, inventarisatie Businessrequirements en procesrequirements, Impactanalyses en documenteren van het werk.

Data-analyse: Voorzien in de informatiebehoeften

Vanuit de rol Informatieanalist stel ik de afstemming van de informatievoorziening op de informatiebehoefte centraal. Hoe? De informatieuitwisseling tussen de processen en onderliggende systemen wordt zodanig onderzocht en herontworpen, dat optimaal kan worden voorzien in de informatiebehoefte van gebruikers en management. Hierbij worden opnieuw de requirements en de informatiearchitectuur (het geheel van informatieprocessen en ICT ondersteuning) centraal gesteld in mijn informatieanalyse.

Data-analyse taken: o.a. Requirementsanalyse, analyse van huidige rapportages/informatievoorziening, onderzoek naar huidige informatieuitwisselingen tussen systemen onderling, vaststellen rapportagerequirements/informatiebehoeften, Gap/impactanalyses en documentatie.

Functionele ontwerpen als brug tussen IST en SOLL situatie

De door mij onderzochte knelpunten in de processen en informatievoorziening en de geinventariseerde Business- en Rapportage requirements, dienen als basis voor het opstellen van proceseisen, rapportage eisen en functionele applicatie eisen en usecase verfijningen. Deze eisen worden vertaald naar nieuwe procedures, werkinstructies, rapportages en functionele specificaties voor de aanpasssing van applicatiesystemen. De Consequenties hiervan voor de Business, de benodigde capaciteit, de Applicaties en Lifecycle van Requirements worden door impactanalyses zodanig in kaart gebracht, dat besluitvorming kan plaatsvinden.

Ontwerpactiviteiten: o.a. Uitvoeren van impactanalyses, opstellen Programma van eisen, Procesmodellen, informatiemodellen, datadictionaries en applicatiearchitectuurontwerpen. Methoden en technieken: RUP, SCRUM, UML (o.a. USECASES, Klassediagrammen en Activiteitendiagrammen) en Business Proces Management Notatie (BPMN). Tools als Aris en Enterprise Architect kunnen hierbij als hulpmiddel dienen. Naast de samenwerking met de (key)users is de samenwerking met de Developers, Testers en informatiearchitect van essentieel belang om de kwaliteit van de requirements en functionele eisen terug te vinden in de gerealiseerde oplossingen.

De groeiende rol van de Enterprise Architect vanuit de business- en informatieanalyse

informationintelligence Vanaf 1997 ben ik als consultant werkzaam vanuit detacheringsbedrijven en de laatste jaren als zelfstandige. Al mijn Projecten richtte zich op organisatieveranderingen door innovatie met ICT. Mijn laatste 2 opdrachtgevers waren De Unie en De gemeente Amterdam, waar ik als businessanalist/informatieanalist bovenstaande werkzaamheden heb uitgevoerd. Uit mijn ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat de "moderne" business/informatieanalist in staat zal moeten zijn om vanuit de bedrijfsstrategie en bedrijfsarchitectuur een vertaling te maken naar de IT strategie en -architectuur.

Doelsteling vanuit deze nieuwe rol als Enterprise Architect is het meedenken met de besluitvormers bij hun taak om hun Enterprise Architectuur effectief in te zetten. Mijn visie vanuit deze rol heb ik beschreven in een 3-tal Whitepapers:

1. Waarom vanuit de business/informatieanalyse een brug slaan tussen de Business op het internet en de Enterprise Architectuur?

2. Waarom vanuit de Business/informatieanalyse een brug slaan tussen de bedrijfsstrategie en de Enterprise Architectuur?

3. Waarom draagvlak voor verandering in de Enterprise Architectuur?© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl